کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان 1 جلسه 4

شاخه کاردانش پایه یازدهم دروس مشترک

0 1398/10/24 931
لینک کوتاه https://sadeghi-h.pdf-doc.ir/z/b2da92d |
کارگاه نوآوری و کارآفرینی  پودمان 1 جلسه 4
این کتاب در مورد نحوه برخورد و تعامل با مشتری و توسعه و پیشرفت در کار و نیز در مورد ایجاد کارآفرینی در انواع کار و محصول می باشد دانش آموزان با آ»وزش بهتر اینم درس می تواند نحوه برخورد و تعامل و مسیر پیشرفت در کار خود را بیاموزند