کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان 1 جلسه 2

شاخه کاردانش پایه یازدهم دروس مشترک

0 4k
کارگاه نوآوری و کارآفرینی  پودمان 1 جلسه 2
این کتاب در مورد نحوه برخورد و تعامل با مشتری و توسعه و پیشرفت در کار و نیز در مورد ایجاد کارآفرینی در انواع کار و محصول می باشد دانش آموزان با آ»وزش بهتر اینم درس می تواند نحوه برخورد و تعامل و مسیر پیشرفت در کار خود را بیاموزند

5,000 تومان